1. Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn juridisch bindend en zijn van toepassing op de BRUcard, aangeboden door BAC.

Door de BRUcard aan te vragen en/of te gebruiken, erkent u de inhoud van deze Voorwaarden en stemt u er onvoorwaardelijk mee in, alsook met de documenten waarnaar hierin verwezen wordt.

2. Bedrijfsinformatie

Deze Voorwaarden zijn opgesteld door Brussels Airport Company NV, met maatschappelijke zetel te BluePoint Brussel, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel en met exploitatiezetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1M, Compass Building, 1930 Zaventem, ondernemingsnummer 0890.082.292 (RPR Brussel) (hierna “BAC” of “wij”).

3. Voorstelling BRUcard

De BRUcard is een voordeelkaart die de legitieme houder voorziet van kortingen op Brussels Airport, evenals toegang tot bepaalde voordelen en wedstrijden.

De kortingen en voordelen verbonden aan deze kaart, alsook de daaraan verbonden voorwaarden, worden opgesomd op volgende pagina brucard.brusselsairport.be/nl/voordelen. BAC behoudt zich evenwel het recht voor om de informatie op deze pagina te allen tijde te wijzigen.

De informatie die via de BRUcard website gegeven wordt, heeft een algemeen karakter en kan niet beschouwd worden als aangepast aan persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden. BAC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste of ontbrekende informatie.

4. Aanvraag BRUcard

Enkel reisagenten of touroperators gevestigd in België, Nederland, Frankrijk of het Groothertogdom Luxemburg mogen een aanvraag indienen tot het bekomen van een BRUcard op brucard.brusselsairport.be. De aanvrager krijgt een bevestiging van zijn/haar aanvraag en heeft vervolgens 7 dagen de tijd om zijn/haar e-mailadres te bevestigen. Eens het e-mailadres bevestigd is, zal BAC de aanvraag goedkeuren of weigeren. Indien de aanvraag goedgekeurd is, krijgt de aanvrager de nodige uitleg over de BRUcard via e-mail. Indien de aanvraag geweigerd is, krijgt de aanvrager hiervan ook een melding.

De aanvrager garandeert de juistheid van de overgemaakte informatie en is als enige verantwoordelijk voor elke verkeerde of onvolledige overmaking van gegevens. BAC behoudt zich het recht voor de juistheid van de overgemaakte gegevens te controleren en elke aanvraag te weigeren die niet aan de vereisten voldoet.

5. Toekenning BRUcard

BAC zal maandelijks de BRUcard per post versturen naar de aanvragers van wie de aanvraag werd goedgekeurd. De BRUcard wordt telkens in het begin van de maand volgend op de maand van de aanvraag verstuurd.

De BRUcard heeft een geldigheidsperiode van maximaal 5 jaar. De huidige BRUcard is geldig tot 31/12/2025. U wordt op de hoogte gesteld wanneer uw BRUcard vervalt met vraag om te herbevestigen.

6. Gebruik BRUcard

De voordelen (zoals vermeld onder artikel 3) gelden enkel op vertoon van een BRUcard die geregistreerd en geactiveerd is op brucard.brusselsairport.be

De toegekende BRUcard is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. BAC of de persoon aan wie de BRUcard gepresenteerd wordt, heeft het recht de aanbieder van de BRUcard om legitimatie te vragen. Bij misbruik wordt de BRUcard onmiddellijk gedeactiveerd. In geval van verlies of diefstal van de BRUcard zal de houder ervan BAC hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

7. Inhoud aangeleleverd door derden

De BRUcard website kan inhoud aangeleverd door derden bevatten, zoals aanbiedingen, publiciteit, informatie en links naar websites.

Deze inhoud van derden is uitsluitend op de website geplaatst ter informatie van de gebruiker. BAC geeft geen enkele garantie over de inhoud, kwaliteit of volledigheid hiervan en kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld. U moet zich tot deze derde wenden en de toepasselijke voorwaarden van deze derde raadplegen als u hierover vragen of klachten heeft.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAC is het strikt verboden webpagina’s, apps, softwarecodes, toegangscodes en QR-codes of andere inhoudelijke of vormelijke elementen in het kader van de BRUcard (zoals teksten, afbeeldingen, data, databanken, handels- of domeinnamen, merken, logo’s, …) te kopiëren, te bewerken, te benaderen via digitale of geautomatiseerde tools zoals hacking, crawling, scraping of gebruik van robots. Evenmin is het toegestaan om deze elementen te verbinden met softwaretoepassingen of hyperlinks, dan wel er op enige wijze gebruik van te maken anders dan voor het aanvragen en normaal gebruik van de BRUcard. De genoemde elementen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van BAC of haar licentiegevers.

9. Paswoorden

Het is mogelijk dat de gebruiker een paswoord nodig heeft om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website. In dergelijk geval is de toegang tot deze onderdelen zonder paswoord strikt verboden. Indien de gebruiker dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door de gebruiker te zijn verricht. BAC kan, als de veiligheid van de website in gevaar is, het paswoord van de gebruiker annuleren.

10. Klantendienst

In geval van vragen of klachten m.b.t. de BRUcard, kan u contact opnemen met de klantendienst van BAC via volgende pagina: https://brucard.brusselsairport.be/nl/contacteer-ons of via brucard@brusselsairport.be.

11. Persoonsgegevens

BAC respecteert uw privacy en beschermt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de Belgische bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).

De BRUcard website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie die wij bewaren in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Zo kunnen wij uw voorkeuren onthouden wanneer u de BRUcard website gebruikt. Via de instellingen van uw browser kan u uw voorkeuren wijzigen, het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën resetten of blokkeren. Als u meer wenst te weten over de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij naar onze Cookie Policy.

BAC bewaart de volgende persoonsgegevens van de aanvragers van een BRUcard: kantoorgegevens, naam, voornaam, geboortedatum en (professioneel) e-mailadres. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij aan BAC overmaakt. Uw gegevens worden bewaard zolang u houder bent van een BRUcard en tot 6 maand hierna. Na deze periode worden uw gegevens uit onze databank verwijderd.

BAC deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met leveranciers van IT-diensten, tenzij wanneer een wettelijke verplichting het delen van gegevens met bevoegde autoriteiten oplegt. Meer informatie hierover kan u terugvinden in de algemene Privacyverklaring van Brussels Airport.

Door het aanvraagformulier in te vullen, worden deze gegevens opgenomen in het bestand met BRUcard gebruikers om te verifiëren dat personen recht hebben op een BRUcard en verstrekt BAC overeenkomstig de BRUcard voorwaarden de BRUcard. Ook krijgt de ondertekenaar de mogelijkheid, door hiervoor toestemming te geven, om zich in te schrijven voor de BRUcard nieuwsbrief. De ondertekenaar verklaart te weten dat deze gegevens steeds geraadpleegd en indien nodig verbeterd kunnen worden in zijn ledenzone op de BRUcard website. De aanvrager kan zich op elk moment uitschrijven uit de nieuwsbrief door een mail te sturen naar brucard@brusselsairport.be of via de unsubscribe link in de nieuwsbrief.

Overeenkomstig de geldende gegevensbeschermingswetgeving beschikt u als betrokkene over een aantal rechten met betrekking tot (de verwerking van) uw Persoonsgegevens zoals o.a. het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, het recht op wijziging of wissing van uw (onjuiste) Persoonsgegevens, het recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt deze rechten en de manier waarop u ze kunt uitoefenen ook raadplegen in de algemene Privacyverklaring van Brussels Airport. Voor specifieke informatie omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (of Data Protection Officer) via: privacy@brusselsairport.be of per post: t.a.v. de DPO –Luchthaven Brussel-Nationaal 1M, Compass Building, 1930 Zaventem.

12. Slotbepalingen

BAC behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en de inhoud van de dienstverlening te allen tijde te wijzigen. De nieuwe Voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag of het gebruik van de BRUcard na een dergelijke wijziging. We adviseren u daarom om een kopie van de Voorwaarden op te slagen of af te drukken voordat u de BRUcard aanvraagt of daarvan gebruik maakt. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op de datum vermeld in de hoofding.

Indien een bepaling van de Voorwaarden of een gedeelte daarvan ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard: (i) worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden of van de resterende bepaling hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast; en (ii) verbinden partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen om tot een clausule te komen die het doel en de intentie van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling of het gedeelte ervan zo dicht mogelijk benadert.

Het in gebreke blijven door BAC om haar rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden en zal in geen geval uw rechten uitbreiden of wijzigen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden. Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden dat niet minnelijk tussen de partijen kan worden opgelost, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.